KirkhamTropf-119 - Sarah Jeanne Photography -- Sarah Hill -- Manhattan, Kansas